Archiwum kategorii: Wszystkie artykuły

Jak rozumieć szkodę związaną z ruchem pojazdów?

Analizując kwestię odpowiedzialności posiadaczy pojazdów mechanicznych w związku ze szkodą związaną z ruchem pojazdu mechanicznego, nie sposób nie wskazać, że niniejsza problematyka została szczegółowo uregulowana w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Odszkodowanie, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Czy osoba poszkodowana w wypadku drogowym może żądać kwoty niezbędnej do zakupu specjalistycznego samochodu?- przegląd orzecznictwa

Niniejszy artykuł ma na celu rozważenie – w oparciu o aktualną linię orzeczniczą- możliwości skutecznego domagania się przez poszkodowanego, który na skutek wypadku stał się osobą niepełnosprawną, zwrotu kosztów związanych z nabyciem samochodu inwalidzkiego. Wskazać należy, iż podstawą dochodzenia roszczeń … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Odszkodowanie, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Czy osoba poszkodowana w wypadku drogowym może żądać zwrotu kosztów prywatnego leczenia? – przegląd orzecznictwa

Niniejszy artykuł został poświęcony tematyce roszczenia o zwrot kosztów leczenia poniesionych w związku z doznaną szkodą na osobie, w kontekście dotychczasowego dorobku orzecznictwa. Zgodnie z art. 444 § 1 k.c.: „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Odszkodowanie, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Utonięcie dziecka w stawie w gospodarstwie rolnym – odpowiedzialność cywilna zakładu ubezpieczeń

Kwestie dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego zostały uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 124, poz. 1152). Zgodnie z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Wypadek w rolnictwie | 1 komentarz

Dochodzenie wypłaty odszkodowania, które uległo przedawnieniu

Niniejszy artykuł postanowiłam napisać w związku z wyrokiem, jaki zapadł w dniu 24 lutego 2016 r. w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, w sprawie o sygnaturze akt III APa17/15. Na kanwie rozpoznawanej przez Sąd Apelacyjny sprawy, problem prawny koncentrował się wokół … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Odszkodowanie, Wszystkie artykuły | Otagowano , , , , , , , | 1 komentarz

Czy właściciel samochodu ma prawo do odszkodowania z OC za wypadek spowodowany przez kierowcę, któremu powierzył samochód?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych bardzo szczegółowo reguluje dwa podstawowe rodzaje ubezpieczenia obowiązkowego OC, mianowicie jest to ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów oraz ubezpieczenie OC rolników. W przedmiotowym artykule przedstawię problematykę uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jak wynika z art. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Odszkodowanie za pojazd, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Kto ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku drogowego przez osobę, której pożyczył samochód?

Na wstępie należy zauważyć, że art 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jednoznacznie wskazuje, że: „Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Odszkodowanie za pojazd, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Przyczynienie się poszkodowanego do zwiększenia rozmiaru szkody z uwagi na brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

Tematem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie czy brak zapiętych pasów bezpieczeństwa przez poszkodowanego można uznać za przyczynienie się do zwiększenia rozmiaru szkody. Instytucja przyczynienia się do powstania szkody została uregulowana w Kodeksie cywilnym w art. 362, który stanowi: „Jeżeli poszkodowany przyczynił … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Renta z tytułu niezdolności do pracy

W sytuacji, w której ubezpieczony jest niezdolny do pracy przysługuje mu konkretne świadczenie, a mianowicie renta z tytułu niezdolności do pracy. Ustawodawca przewidział ją jako swego rodzaju zabezpieczenie dla osób, które w wyniku wypadku lub choroby zawodowej stały się niezdolne … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Renta, Wszystkie artykuły, Wypadek przy pracy | 1 komentarz

Niezdolność do pracy

Zanim możliwe będzie omówienie zagadnienia jakim jest renta z tytułu niezdolności do pracy, konieczne jest: opisanie samego zjawiska niezdolności do pracy, przyczyn jego powstawania, sposobu w jaki określa się stopień niezdolności do pracy. Z pomocą przychodzi nam ustawa o emeryturach … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Renta, Wszystkie artykuły, Wypadek przy pracy | 1 komentarz