Co zrobić, gdy Policjant odmówi udostępnienia dokumentów potwierdzających kolizję lub wypadek drogowy?

Celem niniejszego artykułu jest :

 • opisanie sytuacji, w których uzyskanie przez osobę poszkodowaną w wypadku lub kolizji drogowej dostępu do dokumentów z Policji potwierdzających kolizję lub wypadek drogowy jest niezbędne przy dochodzeniu od Zakładu Ubezpieczeń wypłaty odszkodowania;
 • przedstawienie procedury uzyskiwania z Policji dokumentów potwierdzających kolizję lub wypadek drogowy;
 • przedstawienie trudności, jakie napotykają na swojej drodze osoby poszkodowane w kolizji lub wypadku drogowym, które chcą uzyskać z Policji dokumenty potwierdzające kolizję lub wypadek drogowy;
 • opisanie konsekwencji, jakie wynikają z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 września 2012 r. w zakresie uzyskiwania z Policji dokumentów potwierdzających kolizję lub wypadek drogowy.

Jeżeli w następstwie kolizji drogowej nikomu nic się nie stało, tzn. nikt nie odniósł obrażeń ciała, wówczas uczestnicy kolizji drogowej mogą odstąpić od wezwania Policji na miejsce zdarzenia poprzestając  na spisaniu wspólnego oświadczenia zawierającego:

 • dane osobowe sprawcy kolizji, tzn. imię i nazwisko oraz PESEL, seria i nr dowodu osobistego, seria i nr dokumentu prawa jazdy, seria i nr polisy ubezpieczeniowej OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którym kierował sprawca kolizji, adres zamieszkania i zameldowania sprawcy kolizji oraz nr telefonu kontaktowego
 • dane osobowe osoby poszkodowanej w kolizji drogowej, tzn. imię i nazwisko oraz nr PESEL, seria i nr dokumentu prawa jazdy
 • dane pojazdów uczestniczących w kolizji, tzn. marka, model, nr tablic rejestracyjnych, nr nadwozia VIN
 • szczegółowy zakres uszkodzeń samochodów uczestniczących w kolizji drogowej
 • przebieg kolizji drogowej ze wskazaniem, który z kierujących spowodował kolizję drogową
 • dane osoby, która była świadkiem kolizji (w miarę możliwości)

Jeżeli uczestnicy kolizji drogowej odstąpili od wezwania Policji na miejsce kolizji, wówczas celowe jest wykonanie przez osobę poszkodowaną w kolizji drogowej kilkunastu zdjęć miejsca kolizji, uszkodzeń pojazdów uczestniczących w kolizji oraz dokumentów przedstawionych przez sprawcę kolizji – jego dowodu osobistego, dokumentu prawa jazdy i polisy OC.

Osoba poszkodowana w kolizji drogowej powinna dołączyć do zgłoszenia szkody do Zakładu Ubezpieczeń oświadczenie podpisane przez sprawcę kolizji oraz zdjęcia wykonane na miejscu kolizji. W takim przypadku dołączone do zgłoszenia szkody oświadczenie sprawcy kolizji oraz zdjęcia są wystarczającym dowodem potwierdzającym przebieg kolizji drogowej oraz zakres poniesionej szkody.

Jeżeli uczestnicy kolizji drogowej nie sporządzili oświadczenia o przebiegu kolizji drogowej i wezwali na miejsce kolizji Policję, wówczas do zgłoszenia szkody do Zakładu Ubezpieczeń osoba poszkodowana powinna dołączyć dokumenty z Policji potwierdzające kolizję i zakres uszkodzeń pojazdu. W większości przypadków Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego wystawia sprawcy kolizji mandat karny, zaś osobie poszkodowanej wystawia dokument – zaświadczenie potwierdzające kolizję i ukaranie jej sprawcy mandatem karnym. Taki dokument – zaświadczenie lub notatkę urzędową należy dołączyć do zgłoszenia szkody do Zakładu Ubezpieczeń.

Jeśli sprawca kolizji nie przyznaje się do jej spowodowania i odmawia przyjęcia mandatu karnego, wówczas Policjant kieruje do Sądu wniosek o ukaranie sprawcy kolizji za wykroczenia spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji. W takim przypadku osoby poszkodowane zazwyczaj wstrzymują się ze zgłoszeniem szkody do Zakładu Ubezpieczeń czekając na prawomocny wyrok skazujący wobec sprawcy kolizji.  Jest to błąd. Postępowanie karne w sprawie o wykroczenie spowodowania kolizji drogowej może trwać nawet ponad rok. Osoba poszkodowana w kolizji drogowej powinna zgłosić szkodę jak najszybciej po uzyskaniu z Policji dokumentów potwierdzających przebieg kolizji. Zakład Ubezpieczeń nie może odmówić wypłaty odszkodowania tylko z tego powodu, że postępowanie karne przeciwko sprawcy kolizji nie zostało prawomocnie zakończone. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym Zakład Ubezpieczeń ma obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zmierzającego do ustalenia przebiegu kolizji drogowej samodzielnie we własnym zakresie.

Z doświadczenia zawodowego wynika, że osoby poszkodowane w kolizji drogowej często napotykają trudności w uzyskaniu z Policji dokumentów potwierdzających przebieg kolizji, takich jak: notatka urzędowa Policji w sprawie kolizji drogowej, szkic i opis miejsca kolizji drogowej, dokumentacja fotograficzna z kolizji drogowej, protokóły  przesłuchania osób uczestniczących w kolizji drogowej, protokóły przesłuchania świadków kolizji drogowej.

Można tu rozróżnić 2 sytuacje:

1. Policja nie rozpoznaje wniosku o udostępnienie dokumentów z postępowania w sprawie kolizji drogowej

Tutaj częstym powodem jest powoływanie się przez funkcjonariuszy Policji na brak czasu albo traktowanie takich spraw jako mniej istotnych. Funkcjonariusze Policji powołują się na dużą liczbę obowiązków i właśnie tym tłumaczą fakt, iż nie rozpoznają wniosków o udostępnienie danych. Wówczas uzyskanie informacji wymaga determinacji wnioskodawcy, który musi przypominać o złożonym wniosku.

2.Wnioskodawca otrzymuje odmowę udostępnienia danych od organów ścigania.

Zazwyczaj powodem odmowy udostępnienia danych jest powoływanie się przez funkcjonariuszy Policji na trwające czynności wyjaśniające. Oznacza to, iż do momentu zakończenia tych czynności nie było możliwości uzyskania informacji.

Przełomem w tej kwestii stał się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 września 2012 roku o sygn. akt II SAB/Łd 73/12. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż ,,notatki urzędowe funkcjonariuszy Policji, protokoły z przesłuchań świadków w sprawie o wykroczenie oraz wszelkie pisma urzędowe wychodzące z organu Policji i wpływające do niego w związku z prowadzoną sprawą o wykroczenie, posiadają walor informacji publicznej”

Z powyższego wyroku wynika kilka istotnych dla poszkodowanych informacji:

1. Policja jest organem władzy publicznej zobowiązanym do udostępniania informacji, które posiadają charakter informacji publicznych.

2. Sprawy o wykroczenie mają charakter publiczny.

3.Organem właściwym do załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest organ, do którego skierowano taki wniosek.

Jak wynika z powyższego osoba poszkodowana może żądać od Policji udostępnienia informacji dotyczących prowadzonego postępowania w sprawie o wykroczenie, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, składając w tym celu stosowny wniosek.

W przypadku, gdyby dana jednostka Policji nie odpowiadała na skierowany do niej wniosek o udostępnienie akt z postępowania w sprawie o wykroczenie albo w przypadku odmowy udostępnienia takich akt, istnieje możliwość wniesienia skargi na bezczynność w sprawie dostępu do informacji publicznej do właściwego sądu administracyjnego, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Podsumowując należy stwierdzić, że dostęp do akt potwierdzających, iż doszło do kolizji bądź wypadku jest bardzo ważny. Kierując swoje roszczenia o zapłatę odszkodowania przez zakład ubezpieczeń musimy znać dane właściciela pojazdu oraz informacje dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę ubezpieczenia OC. Musimy również uzyskać dostęp do dokumentów potwierdzających przebieg kolizji drogowej. Dlatego też w oparciu o przytoczony w artykule wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego można skuteczniej starać się o jak najszybsze uzyskanie niezbędnych dokumentów.

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Co zrobić, gdy Policjant odmówi udostępnienia dokumentów potwierdzających kolizję lub wypadek drogowy?

 1. admin pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Dam pisze:

  Witam,
  Proszę o pomoc. Do kogo kierować wniosek o udzielenie dokumentów dotyczących sprawy? Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego czy policjanta, który sprawę prowadzi?

  • Zuzanna Walczak pisze:

   Witam,

   może Pan skierować wniosek do jednostki – tam zostanie on przekazany odpowiedniej osobie prowadzącej postępowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *