Czy sprawca wypadku pozwany o odszkodowanie powinien wezwać do udziału w sprawie zakład ubezpieczeń?

Jak zostało już wskazane w artykule: Czy poszkodowany może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia bezpośrednio od sprawcy wypadku? poszkodowany może skierować swoje roszczenie odszkodowawcze według swojego uznania albo bezpośrednio do sprawcy wypadku, albo do zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca ma zawartą umowę OC.

Celem niniejszego artykułu jest rozważenie na płaszczyźnie procesowej sytuacji, w której poszkodowany zdecyduje się pozwać o odszkodowanie ubezpieczonego, tj. sprawcę wypadku drogowego. W takim wypadku ubezpieczony może stanąć przed pytaniem, czy do toczącego się przeciwko niemu procesu powinien on wezwać swój zakład ubezpieczeń, z którym ma zawartą polisę OC.

Trzeb bowiem mieć na uwadze, iż jak wynika z istoty umowy ubezpieczenia OC, co do zasady obowiązek pokrycia szkody spoczywa finalnie na zakładzie ubezpieczeń. W paktyce oznacza to, że sprawca, który „z własnej kieszeni” wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie będzie miał wobec zakładu ubezpieczeń roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Kwestię relacji procesowych między pozwanym sprawcą wypadku, a zakładem ubezpieczeń reguluje art. 20 ust. 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z powołanym przepisem: „ W postępowaniu sądowym o naprawienie szkody objętej ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne przypozwanie zakładu ubezpieczeń. Zasadę tę stosuje się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych„.

Wskazać należy, iż powyższa regulacja w praktyce rodziła szereg wątpliwości interpretacyjnych. Głównym problemem było rozstrzygnięcie, czy użyty zwrot „jest niezbędne przypozwanie” przesądza o konieczności udziału ubezpieczyciela w toczącym się przeciwko ubezpieczonemu sprawcy wypadku procesie o odszkodowanie. Na gruncie terminologii cywilno-procesowej problem koncentrował się wokół rozstrzygnięcia czy w sprawie o odszkodowanie sprawca wypadku ma obowiązek „zapozwać” czy „przypozwać” zakład ubezpieczeń.

Wskazać w tym miejscu należy, że instytucje procesowe przypozwania i zapozwania są instytucjami różnymi.

Instytucja procesowa przypozwania łączy się z istnieniem współuczestnictwa koniecznego. Według art.72 § 2 k.p.c. i art. 195 k.p.c. współuczestnictwo konieczne (bierne) występuje wówczas, gdy sprawa przeciwko kilku osobom może toczyć się łącznie, gdyż tylko im razem przysługuje legitymacja procesowa – oznacza to więc konieczność łącznego występowania zobowiązanych podmiotów (tj. należy pozwać łącznie A i B a nie tylko A lub B). Konsekwencją zapozwania jest więc przekształcenie podmiotowe powództwa (pozywa się więcej podmiotów niż pierwotnie)

Instytucję przypozwania reguluje natomiast art. 84 k.p.c. stanowiąc, że strona, której – w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia – przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej, albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału.

Wątpliwości interpretacyjne w zakresie art. 20 ust. 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK rozstrzygnęła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1996 r., w której wskazano, że współuczestnictwo ubezpieczyciela i ubezpieczonego w procesie nie ma charakteru współuczestnictwa koniecznego. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest uznanie, że instytucja, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, to w istocie uregulowane w art. 84 k.p.c. przypozwanie (por. Uchwała SN z dnia 13 maja 1996 r., sygn. akt III CZP 184/95).

Niezbędne jest zatem jedynie zawiadomienie ubezpieczyciela o procesie, którego przedmiotem jest naprawienie szkody objętej obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz wezwanie go do udziału w charakterze interwenienta ubocznego (podmiotu, który występuje obok strony procesowej, a nie jako ta strona). Po uzyskaniu informacji o toczącym się procesie, zakład ubezpieczeń może (lecz nie musi) przystąpić do sprawcy w charakterze interwenienta ubocznego.

Warto zauważyć, iż przypozwanie ubezpieczyciela w praktyce ma mu zagwarantować realny i bezpośredni wpływ na bieg procesu wytoczonego przez poszkodowanego przeciwko osobie ubezpieczonej (sprawcy wypadku). Celem interwencji jest „pomoc” stronie w uzyskaniu korzystnego dla niej wyroku, ponieważ chroni to interes prawny interwenienta.

Podkreślenia wymaga fakt, iż obowiązek zawiadomienia i wezwania do udziału w sprawie zakład ubezpieczeń, ciąży na ubezpieczonym, zaś sankcją za jego niedopełnienie jest możliwość podniesienia przez ubezpieczyciela względem ubezpieczonego zarzutu niewłaściwego prowadzenia procesu, co przełożyć może się w późniejszym czasie na kwestie roszczeń regresowych sprawcy wypadku względem zakładu ubezpieczeń.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom: + 48 697 053 659 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Postępowanie Sądowe, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Czy sprawca wypadku pozwany o odszkodowanie powinien wezwać do udziału w sprawie zakład ubezpieczeń?

 1. Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

  • Piotr pisze:

   Wypadek komunikacyjny z udziałem 2. samochodów był w 2011 r. Podejrzany o jego spowodowanie z art 177 $1 kk, został przez Sąd uniewinniony w 2015 r., natomiast ja nie zostałem skazany żadnym wyrokiem. Teraz, luty 2017 r, on, jako powód pozywa mnie w postępowaniu upominawczym o zapłatę 10.000 zł za uszkodzenie jego pojazdu. Czy mam wezwać do udziału w sprawie mojego Ubezpieczyciela, któremu opłacałem składkę OC? Czy moje T.U., może odmówić udziału w sprawie cywilnej i pokryciu kosztów z uwagi na jej przedawnienie? Prawdą jest, że minęły ponad 3 lata od wypadku, ale w art. 819 $3 kc., jest mowa o okresie nie dłuższym niż 10 lat od zdarzenia? Czy to mnie dotyczy? W dniu wypadku (wrzesień 2011) moja córka trafiła do szpitala na 6 dni. Mogę prosić o odpowiedź?

   • Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

    Witam, roszczenie o odszkodowanie z tytułu czynu niedozwolonego (np. spowodowania wypadku lub kolizji drogowej) przedawnia się po upływie 3 lat od daty dowiedzenia się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej za szkodę, stąd w mojej opinii roszczenie wobec Pana uległo przedawnieniu. jakie działania może Pan podjąć?
    W piśmie procesowym skierowanym do Sądu, tj. w odpowiedzi na pozew wnieść o jego oddalenie, ponadto podnieść zarzut przedawnienia roszczenia i wezwać do udziału w sprawie zakład ubezpieczeń, w którym był Pan ubezpieczony w dacie kolizji. zakład Ubezpieczeń będzie musiał zwrócić Panu odszkodowanie zasądzone od Pana – w razie przegrania przez pana sprawy. Tyle mogę Panu podpowiedzieć nie znając akt sprawy. Proszę zatem potraktować moją radę jako jedynie potencjalną wskazówkę, gdy dopiero dokładna analiza dokumentów pozwoliłaby mi na udzielenie Panu dokładnej i pełnej odpowiedzi, jakie działania procesowe podjąć w Pana sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *