Czy Zakład Ubezpieczeń może wstrzymać wypłatę odszkodowania do zakończenia postępowania karnego w sprawie o wypadek drogowy?

Zdarza się, że zakłady ubezpieczeń zwlekają z decyzją o wypłacie  na rzecz osoby poszkodowanej  w wypadku drogowym odszkodowania aż do czasu zakończenia postępowania karnego  przeciwko sprawcy wypadku.  Taka praktyka zakładów ubezpieczeń jest nieprawidłowa. Postępowanie karne może trwać nawet kilka lat i oczekiwanie na prawomocny wyrok skazujący sprawcę wypadku skutkowałoby niczym nieuzasadnionym opóźnieniem w wypłacie świadczeń odszkodowawczych.

Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu w postanowieniu z dnia 8 stycznia 1997 r., że żaden przepis prawa z zakresu ubezpieczeń nie utożsamia kwestii wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia wysokości szkody z koniecznością wyczekiwania na opinię biegłego sądowego i wyrok sądowy. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by wyjaśnienie powyższych okoliczności nastąpiło w drodze tzw. likwidacji szkody przeprowadzonej przez organy zakładu ubezpieczeń. Celem postępowania likwidacyjnego jest m.in. ustalenie wysokości szkody i świadczenia zakładu ubezpieczeń. To właśnie w postępowaniu likwidacyjnym winno nastąpić ustalenie wysokości odszkodowania, a rolą sądu w ewentualnym procesie jest kontrola prawidłowości ustalenia wysokości odszkodowania ( SA w Poznaniu I ACa 52/96).

Podobnie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 stycznia 2000 r. (III CKN 1105/98) wskazał, iż działalność ubezpieczeniowa ma charakter profesjonalny, dlatego też ubezpieczyciel ma obowiązek przeprowadzić postępowanie likwidacyjne we własnym zakresie, korzystając z wyspecjalizowanej kadry oraz – w razie potrzeby – z pomocy rzeczoznawców. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku zakład ubezpieczeń obowiązany jest do ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności oraz do zbadania okoliczności dotyczących wysokości szkody. Tego obowiązku ubezpieczyciel nie może przerzucić na inne podmioty. W szczególności nie może on biernie oczekiwać na wynik postępowania karnego dotyczącego zdarzenia wywołującego odpowiedzialność ubezpieczeniową, a jeżeli tak postąpi, to narazi się na odpowiedzialność wobec wierzyciela za zwłokę w wykonaniu zobowiązania.

Zgodnie z art. 817 § 1 i 2 k.c ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku i zgłoszenia szkody przez osobę uprawnioną do wypłaty odszkodowania. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

Powołany przepis art. 817 § 2 k.c nie upoważnia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Podsumowując, wierzytelności poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym wobec zakładu ubezpieczeń wynikają z ustawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a nie z czynu niedozwolonego, który stanowi jedynie podstawę odpowiedzialności sprawcy szkody, nie zaś ubezpieczyciela (wyrok SN z dnia 19 września 2002 r. , V CKN 1134/00, Legalis nr 59680).

Jedynie w szczególnie uzasadnionych zawiłością sprawy przypadkach zakład Ubezpieczeń może czekać z wypłatą odszkodowania do zakończenia postępowania karnego. Ten wyjątek przyjęty w art. 14 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych pozwala na wydłużenie procesu likwidacji ponad 90 dni tylko w wyjątkowych sytuacjach np. w sytuacji, kiedy przeciwko wszystkim uczestnikom wypadku drogowego i toczy się postępowanie karne, a okoliczności są niemożliwe do ustalenia np. w związku ze sprzecznymi oświadczeniami uczestników i koniecznością przesłuchania świadków.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk 

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Odszkodowanie, Postępowanie karne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Czy Zakład Ubezpieczeń może wstrzymać wypłatę odszkodowania do zakończenia postępowania karnego w sprawie o wypadek drogowy?

 1. admin pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *