Funkcjonowanie i niewłaściwe praktyki kancelarii odszkodowawczych

Inspiracją dla napisania niniejszego artykułu są moje obserwacje funkcjonowania i praktyk stosowanych przez tak zwane kancelarie odszkodowawcze, których powstaje coraz więcej i zajmują się one świadczeniem pomocy w uzyskaniu odszkodowania od zakładów ubezpieczeń w ramach polisy OC sprawcy wypadku, dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Czym jest i jak funkcjonuje kancelaria odszkodowawcza

Obecne przepisy prawa nie regulują w żaden sposób wymogów jakie powinny spełniać osoby zajmujące się świadczeniem pomocy w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń z tytułu wypadków drogowych. Z tego powodu kancelarie odszkodowawcze nie muszą być prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych, a nawet przez osoby, które ukończyły studia prawnicze.

W praktyce skutkuje to tym, że nie zatrudniają one prawników, a prowadzeniem spraw zajmują się najczęściej osoby bez wiedzy i doświadczenia prawnego. Z reguły są to byli pracownicy zakładów ubezpieczeń, lub osoby które uczestniczyły w pewnym etapie likwidacji szkody jak np. rzeczoznawcy.

Udział w postępowaniu karnym

Większość spraw dotyczących dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń to sprawy osób poszkodowanych w wyniku wypadku komunikacyjnego. Należy pamiętać, że każdy wypadek, w którym osoba poszkodowana odniosła obrażenia ciała powyżej 7 dni stanowi przestępstwo z art. 177 kodeksu karnego. Wypłata odszkodowania przez zakład ubezpieczeń jest więc ściśle powiązana z zakończeniem postępowania karnego i ustaleniem winy jego sprawcy. Aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym może osoba poszkodowana lub jej pełnomocnik, którym może być wyłącznie adwokat lub radca prawny.

Jak wynika z powyższego większość kancelarii odszkodowawczych nie może aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym ani nadzorować jego przebiegu, gdyż nie ma do tego uprawnień. Udział kancelarii odszkodowawczej w postepowaniu karnym ogranicza się zazwyczaj jedynie do wysyłania próśb i zapytań do jednostek policji o informacje na temat przebiegu postępowania karnego lub potwierdzenie istotnych z punktu dochodzenia odszkodowania okoliczności wypadku. Nie mają one jednak możliwości uzyskania dostępu do akt postępowania karnego.

Jeżeli sprawa jest oczywista może to skutkować ewentualnie wydłużeniem czasu oczekiwania na należne odszkodowanie, jednak gdy sprawca wypadku ma obrońcę, to może chcieć wykazać brak swojej winy w spowodowaniu wypadku lub znaczne przyczynienie się poszkodowanego do powstania wypadku. Taka sytuacja stanowi poważny problem w dochodzeniu odszkodowania, a nawet może skutkować odmową jego wypłaty.

Z tego względu ważne by upewnić się przed podpisaniem umowy, że reprezentująca nas firma będzie mogła aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym i właściwie zadba o prawidłowe ustalenie winy sprawcy czynu.

Dostęp do dokumentacji medycznej

Podobnie wygląda sytuacja z dostępem do dokumentacji medycznej powstałej w związku z wypadkiem. Co prawda zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacje medyczną należy wydać osobie upoważnionej przez pacjenta, jednak w praktyce poza samym poszkodowanym jedynie ustanowiony przez poszkodowanego profesjonalny pełnomocnik może się zwracać do szpitali i innych placówek służby zdrowia o wykonanie i wydanie mu kopii dokumentacji medycznej, która jest niezbędna do dokładnego i rzetelnego określenia skutków wypadku i poniesionego przez poszkodowanego z tego tytułu uszczerbku.

Kancelarie odszkodowawcze żeby uzyskać kopię dokumentacji medycznej, powinny przedstawić upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej z podpisem notarialnie poświadczonym, a bez tego nawet nie mogą zwracać się do szpitali z prośbą o potwierdzenie konkretnych urazów odniesionych przez poszkodowanego.

W praktyce bazują one na dokumentach przekazanych im przez poszkodowanego co znajduje odzwierciedlenie w jakości i rzetelności składanych do zakładów ubezpieczeń zgłoszeń szkody, a co za tym idzie wysokości wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń roszczeń.

Przebieg procesu likwidacji szkody

Proces likwidacji szkody jest procesem wieloetapowym, skomplikowanym i długotrwałym, jeżeli chcemy uzyskać należne nam odszkodowanie i zadośćuczynienie w pełnej wysokości. Popełnienie błędów, lub niedopilnowanie prawidłowych ustaleń na jego wcześniejszych etapach może skutkować późniejszą odmową lub zaniżeniem wypłaconych świadczeń przez zakład ubezpieczeń.

Na etapie postępowania karnego koniecznym jest ustalenie winy sprawcy wypadku i niedopuszczenie do ustalenia przyczynienia osoby poszkodowanej lub zminimalizowanie tego przyczynienia, gdyż ma to decydujący wpływ na ostateczną wysokość należnych poszkodowanemu świadczeń. Nie jest to możliwe bez aktywnego udziału w postępowaniu karnym.

Na etapie likwidacji szkody przed zakładem ubezpieczeń należy dokładnie wykazać poniesione przez poszkodowanego uszczerbki na zdrowiu oraz ich konsekwencje. W wielu przypadkach niewystarczającym jest opisanie urazów poniesionych przez poszkodowanego, czy poparcie ich dokumentacją medyczną. Żeby skutecznie dochodzić roszczenia w pełnej wysokości trzeba je udowodnić, tak by zakład ubezpieczeń nie mógł go podważyć, a następnie, żeby sąd nie miał wątpliwości, że dane roszczenie jest należne i przede wszystkim, że jest należne w wysokości, w jakiej się go domagamy od zakładu ubezpieczeń.

Zakład ubezpieczeń często proponuje polubowne zakończenie sprawy oferując wyższą kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia w zamian za zrzeczenie się roszczeń na przyszłość. Taka sytuacja zapewnia natychmiastowe dodatkowe środki, jednak uniemożliwia późniejsze wystąpienie przeciwko zakładowi ubezpieczeń na drogę postępowania sądowego. Po podpisaniu ugody nie dostaną już Państwo żadnych pieniędzy z tytułu poniesionej w wyniku wypadku szkody.

Ostatnim etapem likwidacji szkody jest postępowanie przed sądem. Powszechną praktyką zakładów ubezpieczeń jest zaniżanie kwot wypłacanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Z mojej praktyki wynika, iż w każdym przypadku gdy posiadamy dobrze udokumentowany uszczerbek na zdrowiu powstały w związku z wypadkiem składając pozew do sądu dostaniemy dodatkowe pieniądze. Często w wyniku postępowania sądowego uzyskiwane roszczenia są nawet kilkakrotnie wyższe od tych przyznanych przez zakład ubezpieczeń. Dlatego etap sądowy jest najważniejszym i najskuteczniejszym etapem likwidacji szkody.

Kancelarie odszkodowawcze, często odradzają klientom występowanie na drogę postępowania sądowego, gdyż w takim wypadku muszą wynająć kancelarię adwokacką lub radcowską, która zajmie się prowadzeniem sprawy przed sądem. Wynajęcie kancelarii wiąże się dla nich z dodatkowymi kosztami, przez co prowadzenie sprawy przed Sądem w wielu przypadkach staje się dla nich nie opłacalne. W rezultacie czego traci na tym klient, który ostatecznie dostaje niższą kwotę należnego mu świadczenia.

Wynagrodzenie za świadczone usługi

Na koniec poruszę jeszcze niezwykle istotną kwestię wynagrodzenia należnego za prowadzenie tego rodzaju spraw. Powszechnie przyjętą praktyką za prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń jest ustalenie procentowego wynagrodzenia od kwoty uzyskanego świadczenia. W zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy wynagrodzenie wacha się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu procent.

Powszechnie przyjętą praktyką jest również przelewanie przez zakłady ubezpieczeń przyznanych roszczeń na konto pełnomocnika klienta, który po potrąceniu należnego mu procentu przekazuje środki klientowi.

Warto jednak zwrócić uwagę, że wiele kancelarii odszkodowawczych wprowadza liczne odstępstwa od tej ogólnie przyjętej reguły, które potrafią być bardzo niekorzystne dla klienta. Najczęstsze ich przykłady to doliczanie do należnego wynagrodzenia kosztów:

 • prowadzenia sprawy – dojazdy, koszty uzyskania dokumentów i zaświadczeń.
 • pomocy prawnej i zastępstwa procesowego – koszty wynajętego przez kancelarię odszkodowawczą adwokata mogą wynosić nawet dodatkowe kilkanaście tysięcy złotych, o które pomniejszają one przyznane świadczenie.
 • zawłaszczanie w całości zasądzonego przez sąd zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – po wygranym procesie przeciwko zakładowi ubezpieczeń oprócz roszczenia sąd nakłada na zakład ubezpieczeń obowiązek zwrotu uznanej za słuszną kwoty tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Kwota ta wlicza się do łącznej uzyskanej kwoty świadczenia i pełnomocnikowi należy się od niej jedynie procent wynikający z umowy, jednak wiele kancelarii odszkodowawczych pobiera dla siebie tę kwotę w całości.

Podsumowanie

Nie oznacza to oczywiście, iż pracownikami kancelarii odszkodowawczych są osoby niekompetentne lub nieprzygotowywane do wykonywania tego typu czynności, usługi przez nie świadczone są gorszej jakości niż w przypadku kancelarii adwokackich lub radcowskich, a skorzystanie z ich usług będzie skutkowało uzyskaniem niższej kwoty odszkodowania czy zadośćuczynienia niż realnie się Państwu należy.

Warto jednak przed zawarciem umowy o dochodzenie roszczeń, wyjaśnić czy dana firma:

 • Gwarantuje aktywną reprezentacje w postępowaniu karnym;
 • Uzyska w Państwa imieniu niezbędną dokumentację medyczną;
 • Wniesie w Państwa imieniu powództwo do Sądu;
 • Zażąda dopłaty za wykonanie którejkolwiek z tych czynności.

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Inne, Modyfikacja wysokości świadczeń, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Funkcjonowanie i niewłaściwe praktyki kancelarii odszkodowawczych

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *