Jak uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej potrzebnej do zgłoszenia szkody do Zakładu Ubezpieczeń?

Zgodnie z art.6 Kodeksu Cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Zacytowany wyżej przepis obowiązuje również w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń dotyczącym likwidacji, tj. naprawienia szkody wynikającej z kolizji drogowej lub wypadku drogowego.

W świetle art.6 KC, to na osobie, która w następstwie wypadku drogowego lub kolizji drogowej doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia spoczywa ciężar udowodnienia zakresu doznanych obrażeń ciała, związanych z tym kosztów leczenia i rehabilitacji, a także stopnia i natężenia bólu, cierpienia, jakie się z tym wiązały. Osoba poszkodowana w wypadku drogowym lub kolizji drogowej powinna do zgłoszenia szkody do Zakładu Ubezpieczeń dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą przebyte przez nią w następstwie wypadku leczenie i rehabilitację.

Na dokumentację medyczną składają się przykładowo: karta informacyjne leczenia szpitalnego, historia choroby, wyniki przeprowadzonych badań, obserwacje lekarskie, karta zleceń lekarskich, opis operacji itp.

Wszystkie uzyskane przez pacjenta – osobę zgłaszającą szkodę do Zakładu Ubezpieczeń dokumenty powinny zostać złożone w odpisach poświadczonych przez placówkę służby zdrowia za zgodność z oryginałem.

Warto nadmienić, że jednym z podstawowych obowiązków lekarza, zdefiniowanym w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty obok m. in. udzielania przystępnej informacji pacjentowi o jego stanie zdrowia, czy też zachowania tajemnicy lekarskiej, jest prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

Osobą upoważnioną do dostępu do dokumentacji medycznej jest sam pacjent. Wynika to z brzmienia przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a dokładniej z art. 23 wspomnianej ustawy, zgodnie z którym pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Ponadto podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych tj. m.in. szpital lub zakład opieki zdrowotnej, a także lekarz powinien udostępnić dokumentację medyczną przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Zakład Opieki Zdrowotnej posiada dwie możliwości udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi lub upoważnionej przez pacjenta osobie:

1. może udostępnić dokumentację medyczną  w swej siedzibie do wglądu – tj. umożliwić pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej zapoznanie z jej treścią bez potrzeby jej wydawania „na zewnątrz” zakładu,

2. może sporządzić kopię, odpis lub wyciąg z dokumentacji medycznej, który przekaże następnie pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej przy czym może pobierać opłatę za ich wydanie,

W przypadku zażądania przez osobę poszkodowaną w wypadku drogowym lub kolizji drogowej od Zakładu Ubezpieczeń zwrotu kosztów leczenia koniecznym jest przedstawienie dowodów na ich poniesienie w postaci faktur czy paragonów.

Warto również przypomnieć, że zgodnie z art.444 par. 1 k.c. naprawienie szkody osobie, która w następstwie wypadku drogowego doznała obrażeń ciała obejmuje:

 • zwrot wydatków poniesionych przez poszkodowanego  w związku z leczeniem i rehabilitacjąoraz
 • zwrot kosztów opieki nad osobą poszkodowaną w wyniku wypadku drogowego, jeśli ta opieka była konieczna w czasie procesu leczenia.

Ten temat zostanie szerzej opisany w kolejnych artykułach.

kontakt: tel: 697 053 659

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dowody i dokumenty, Modyfikacja wysokości świadczeń, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Jak uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej potrzebnej do zgłoszenia szkody do Zakładu Ubezpieczeń?

 1. admin pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *