Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkodę wynikającą z wypadku drogowego spowodowanego przez pijanego kierowcę

Zakład ubezpieczeń w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC kierowcy, odpowiada za każdą szkodę spowodowaną w związku z ruchem pojazdu mechanicznego objętego tym ubezpieczeniem. Dotyczy to również szkody spowodowanej przez kierowcę prowadzącego pojazd pod wpływem alkoholu. Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu należne mu odszkodowanie i zadośćuczynienie, gdyż na sytuację poszkodowanego nie może negatywnie wpływać fakt, iż sprawca szkody był pod wpływem alkoholu.

Zgodnie z art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.”

Kierowca, który spowodował wypadek będąc pod wpływem alkoholu musi więc liczyć się z koniecznością zwrotu zakładowi ubezpieczeń wszelkich kosztów naprawionej przez niego szkody, co nazywa się regresem ubezpieczeniowym. Odpowiedzialność kierowcy zaczyna się wraz z przekroczeniem najniższego dopuszczalnego prawem progu stężenia alkoholu w organizmie człowieka tj. 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dla istnienia regresu ubezpieczeniowego ubezpieczyciela wobec sprawcy szkody nie ma znaczenia czy kierowca dopuścił się wykroczenia jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń, czy przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 kodeksu karnego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi, z dnia 8 listopada 2013 r., sygn. akt I ACa 610/13: „Dla odpowiedzialności pozwanego z tytułu regresu ubezpieczeniowego nie ma również znaczenia to, czy stan jego nietrzeźwości był jedyną bezpośrednią przyczyną wypadku drogowego. Odpowiedzialność tę art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) wiąże bowiem z samym wyrządzeniem szkody przez kierującego będącego w stanie nietrzeźwości, bez względu na związek pomiędzy tym stanem, a powstaniem szkody.”

Podkreślić jednak należy, że opisana powyżej odpowiedzialność ma zastosowanie, jedynie w sytuacji, w której wypadek został spowodowany z winy kierowcy będącego pod wpływem alkoholu. Jeżeli wypadek został spowodowany z wyłącznej winy poszkodowanego, lub osoby trzeciej, np. człowieka, który umyślnie wepchnął poszkodowanego pod koła pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę, to konsekwencje kierowcy ograniczą się jedynie do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie.

Kierowca prowadzący pojazd po spożyciu alkoholu nie może również liczyć na naprawienie poniesionej przez siebie szkody z dobrowolnych ubezpieczeń takich jak Autocasco czy NNW. Również w przypadku tych ubezpieczeń wyłączona jest odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń.

Sytuacja pasażerów podróżujących z pijanym kierowcą kształtuje się w bardziej korzystny sposób. Pasażerowi, który podróżował z pijanym kierowcą należy się zarówno odszkodowanie jak i zadośćuczynienie za szkody i krzywdy poniesione w związku z wypadkiem. Przyznane kwoty mogą być jednak pomniejszone w związku z faktem przyczynienia się pasażera do powstałej szkody. Zgodnie z przyjętym orzecznictwem Sądu Najwyższego:

 • Osoba, która decyduje się na jazdę samochodem z kierowcą będącym w stanie po spożyciu napoju alkoholowego przyczynia się do odniesionej szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy stan nietrzeźwości kierowcy pozostaje w związku z tym wypadkiem. Spożycie napoju alkoholowego przed jazdą z takim kierowcą uważać należy za znaczne przyczynienie się do powstania szkody – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1985 r., sygn. akt IV CR 412/85;
 • Osoba, która wiedząc, że kierowca znajdzie się pod wpływem alkoholu nakłania tego kierowcę do odbycia jazdy samochodem i jazdę tę razem z nim odbywa, godzi się z ewentualnymi ujemnymi następstwami takiego postępowania, co należy ocenić jako przyczynienie się do wypadku, jeśli stan nietrzeźwości kierowcy pozostaje w związku z wypadkiem. – Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 6 grudnia 1982 r., sygn. akt I CR 438/82.

Podsumowując, fakt że wypadek został spowodowany przez pijanego kierowcę nie wpływa w żaden sposób na sytuację poszkodowanego, chyba że był on jego pasażerem i był świadomy, że kierowca prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu. W takiej sytuacji pasażer musi się liczyć z odpowiednim zmniejszeniem kwoty przysługującego mu odszkodowania z tytułu przyczynienia, sięgającego nawet kilkudziesięciu procent.

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Definicje, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkodę wynikającą z wypadku drogowego spowodowanego przez pijanego kierowcę

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *