Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkodę wyrządzoną przez kierowcę samochodu swojemu dziecku

Często zdarza się, że podczas wypadków samochodowych poszkodowanymi są małe dzieci przewożone przez rodziców bez zapiętych pasów bezpieczeństwa albo bez fotelika. Pojawia się wtedy pytanie, czy Zakład Ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, a jeśli tak, to czy ma ono być zmniejszone z powodu skrajnej nieodpowiedzialności rodziców.

Zgodnie z art. 362 kodeksu cywilnego: ,,jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.”

Jednocześnie zgodnie z art. 426 kodeksu cywilnego poszkodowany do 13 roku życia nie może ponosić winy. Z drugiej strony w orzecznictwie przyjmuje się, iż istnieje możliwość tzw. przyczynienia się, jeśli zachowanie małoletniego było obiektywnie nieprawidłowe.

Wracając do przypadku dziecka przewożonego bez fotelika bądź bez zapiętych pasów bezpieczeństwa należy stwierdzić, że nie ma podstaw do tego, aby uznać zachowanie dziecka za obiektywnie nieprawidłowe. W takiej sytuacji można, co najwyżej mówić o zaniechaniu rodzica przewożącego dziecko. Należy jednak podkreślić, iż fakt, że do szkody przyczynił się rodzic, nie może pogarszać sytuacji poszkodowanego dziecka. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym: „w pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.

W związku z powyższym, poszkodowany, czyli w tym wypadku dziecko może wystąpić z roszczeniami do dowolnego ubezpieczyciela osób kierujących pojazdami uczestniczącymi w zdarzeniu. Zobrazuje to na następującym przykładzie:

Matka przewożąca dziecko bez fotelika będzie ponosić odpowiedzialność cywilną z tytułu przyczynienia się do zwiększenia szkody poniesionej przez dziecko w wyniku wypadku. Nie wyłącza to oczywiście odpowiedzialności sprawcy wypadku za jego spowodowanie. Wobec tego ubezpieczyciel powinien zastosować przy wypłacie odszkodowania regres. Oznacza to, że współodpowiedzialna za wystąpienie szkody jest matka. W konsekwencji odpowiednią część odszkodowania stosownie do stopnia jej przyczynienia zapłaci ubezpieczyciel matki. Suma odszkodowania należna dziecku nie zostanie jednak pomniejszona.

Sytuacja ta była również przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 16 marca 1983 r., sygn. akt I CR 33/83 stwierdził, że; ,,Osoba zobowiązana według przepisów o czynach niedozwolonych do naprawienia szkody, poniesionej przez małoletnie dziecko, nie może na podstawie art. 362 k.c. żądać zmniejszenia swego obowiązku odszkodowawczego wobec tego dziecka na tej podstawie, że szkoda pozostaje w związku przyczynowym również z zawinieniem rodziców poszkodowanego, wyrażającym się w braku należytego nadzoru.” W cytowanym wyroku Sąd podniósł również, iż ,,rodzice mogą wspólnie z innym zobowiązanym odpowiadać wobec dziecka za szkody przez niego poniesione. W takim jednak wypadku istnieje wielość osób zobowiązanych solidarnie do naprawienia szkody i do poszkodowanego należy wybór osoby, która powinna spełnić świadczenie odszkodowawcze.”

Podsumowując należy stwierdzić, iż w przypadku wypadków samochodowych, w których poszkodowanymi są małe dzieci przewożone bez zapiętych pasów bezpieczeństwa albo bez fotelika Zakład Ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić całe odszkodowanie, tj. be pomniejszania go o tzw. stopień przyczynienia, gdyż odszkodowania takiego nie można zmniejszyć z powodu nieodpowiedzialnego zachowania rodziców. Nie zmienia to jednak faktu, iż część odszkodowania zostanie wypłacona przez ubezpieczyciela współodpowiedzialnego za szkodę rodzica na zasadzie regresu.

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Definicje, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkodę wyrządzoną przez kierowcę samochodu swojemu dziecku

  1. Drodzy Czytelnicy
    Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
    Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

    Pozdrawiam
    Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *