Termin zawarcia i rozwiązania umowy ubezpieczenia OC z Zakładem Ubezpieczeń

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy do ubezpieczeń obowiązkowych. Wynika to wprost z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej u.o.u.o.). Skupiając się na potrzeby niniejszego artykułu na ubezpieczeniu OC samochodów osobowych, na podstawie art. 29 ust. 1 powyższej ustawy, umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy zawrzeć m.in.:

 1. najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu;
 2. przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym za granicą w państwie innym niż określone na podstawie art. 25 ust. 2 nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego;
 3. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a (pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym), które nie zostały zarejestrowane;

Przytaczany przepis przewiduje szereg innych terminów do zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jednakże nie są one istotne dla przedmiotowych rozważań.

Biorąc pod uwagę powyższe, kupując nowy samochód powinniśmy podpisać umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu jego rejestracji, ale przed wprowadzeniem go do ruchu. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli w ciągu 30 dni od zawarcia takiej umowy samochód nie zostanie zarejestrowany, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy po pisemnym powiadomieniu o tym drugiej strony. W praktyce dealerzy samochodowi oferują pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym ubezpieczenie OC, w cenie nowo nabywanego pojazdu.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy kupujemy samochód używany. Kwestie te reguluje art. 31 u.o.u.o. Z reguły wraz z autem otrzymujemy polisę ubezpieczeniową zawartą przez zbywcę. W takim przypadku nabywca ma dwie możliwości działania. Po pierwsze, może pozostać przy polisie OC, którą otrzymał wraz z autem aż do dnia, do którego została zawarta. Należy przy tym pamiętać, że w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która weszła w życie 11 lutego 2012 r., umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, która przeszła na nabywcę wygasa z mocy prawa po upływie terminu, na który została zawarta. Nabywca musi zadbać o to, aby zachować ciągłość ubezpieczenia, a więc musi pamiętać o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia obowiązującej najpóźniej od dnia następnego, po ostatnim dniu obowiązywania starej umowy. Co równie istotne, w takim przypadku Zakład Ubezpieczeń może dokonać tzw. rekalkulacji składki, co wiązać się może ze wzrostem należności z tytułu składki OC i koniecznością dopłacenia do opłaconej już składki. Drugą możliwością zachowania się nabywcy jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zbywcy. Może to zrobić w każdym czasie, aż do końca okresu na który umowa została zawarta.

Chwila zawarcia umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma bardzo istotne znaczenie dla momentu powstania odpowiedzialności cywilnej Zakładu Ubezpieczeń Zgodnie, bowiem zgodnie z art. 39 u.o.u.o. odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Ustawa przewiduje trzy odstępstwa od tej zasady:

 • W sytuacji gdy posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, zaś odpowiedzialność cywilna Zakładu Ubezpieczeń powstaje w momencie zawarcia tej umowy;
 • W sytuacji gdy w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy;
 • W sytuacjach uregulowanych w art. 39 ust. 1 pkt 3 u.o.u.o., kiedy to termin powstania odpowiedzialności cywilnej Zakładu Ubezpieczeń może zostać ustalony w umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedzialność cywilna Zakładu Ubezpieczeń ustaje z chwilą wygaśnięcia umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zgodnie z art. 33 u.o.u.o umowa OC ulega rozwiązaniu m.in.:

 1. z upływem okresu, na który została zawarta;
 2. z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
 3. z dniem odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3, a więc umowy OC zawartej przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym za granicą w państwie innym niż określone na podstawie art. 25 ust. 2 nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego;
 4. w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4, a więc w wyżej opisywanym przypadku nabycia pojazdu mechanicznego wraz z umową OC.

Okres na jaki zostaje zawarta umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosi, co do zasady, 12 miesięcy. U.o.u.o. przewiduje w art. 27 szereg wyjątków, kiedy to ubezpieczenie takie może zostać zawarte na okres krótszy, wynoszący jednak minimum 30 dni. Są to m.in. sytuacje takie jak:

 • ubezpieczenie pojazdu zarejestrowanego na stałe przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży;
 • ubezpieczenie pojazdu zarejestrowanego czasowo;
 • ubezpieczenie pojazdu zarejestrowanego poza terytorium RP, nieposiadającego ubezpieczenia OC – w przypadku pojazdu wprowadzanego do ruchu na terytorium RP;
 • ubezpieczenie pojazdu historycznego.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk 

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Definicje, Inne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Termin zawarcia i rozwiązania umowy ubezpieczenia OC z Zakładem Ubezpieczeń

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *