Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowwgo dotyczące likwidacji szkód z wypadków komunikacyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego w czerwcu 2014 r. postanowiła zająć stanowisko w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych w wyniku nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru oraz sygnalizowanych przez inne instytucje rynku ubezpieczeń, w tym Rzecznika Ubezpieczonych. Nieprawidłowości te dotyczą w szczególności:

 • nieterminowego wypłacania świadczeń;
 • wypłacania świadczeń z uchybieniem zasady pełnego odszkodowania,
 • uchybień w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód;
 • wadliwej organizacji procesu likwidacji szkód, w szczególności jego niedostatecznej;
 • transparentności;
 • niejasnych, niepełnych, nieaktualnych procedur wewnętrznych zakładów ubezpieczeń regulujących postępowanie likwidacyjne;
 • niedostatecznej kontroli wewnętrznej w procesie likwidacji szkód;
 • niedostatecznego nadzoru i kontroli zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód;
 • niedostatecznego nadzoru i kontroli ze strony organów zakładu ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.

Stanowisko to przyjęło formę 21 wytycznych, które podzielone zostały na następujące obszary:

 • organizacja, zarzadzanie, nadzór i kontrola nad procesem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych;
 • sposób prowadzenia postępowania likwidacyjnego;
 • sposób ustalania wysokości świadczenia.

Z perspektywy niniejszego artykułu interesują nas przede wszystkim wytyczne z dwóch ostatnich obszarów, tj. sposób prowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz sposób ustalenia wysokości świadczenia, które wymienię poniżej.

 

Sposób prowadzenia postępowania likwidacyjnego

 

 • Wytyczna 10 – Zakład ubezpieczeń powinien prowadzić postępowanie likwidacyjne w sposób zapewniający spełnienie świadczenia lub podjęcie decyzji o odmowie jego spełnienia w całości lub części w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartej umowy ubezpieczenia.
 • Wytyczna 11 – Komunikacja z osobami, o których mowa w art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w toku postępowania likwidacyjnego powinna być prowadzona przez zakład ubezpieczeń z zachowaniem należytej staranności związanej z zawodowym charakterem prowadzonej przez niego działalności ubezpieczeniowej.
 • Wytyczna 12 – Zakład ubezpieczeń powinien opracować, przyjąć i zapewnić funkcjonowanie procedur określających sposób kontaktowania się pomiędzy likwidatorem a uprawnionym lub osobą zgłaszającą roszczenie oraz ubezpieczającym (w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów), będących elementem systemu zarządzania zakładu ubezpieczeń.
 • Wytyczna 13 – Zakład ubezpieczeń powinien gromadzić dokumentację szkodową w toku postępowania likwidacyjnego, z zachowaniem należytej staranności związanej z zawodowym charakterem prowadzonej przez niego działalności ubezpieczeniowej.
 • Wytyczna 14 – Zakład ubezpieczeń powinien zapewnić uprawnionemu pełną i zrozumiałą informację o sposobie ustalenia świadczenia.

Sposób ustalania wysokości świadczenia

 

 • Wytyczna 15 – W przypadku wystąpienia szkody częściowej zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w wartości, która zapewni uprawnionemu przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.
 • Wytyczna 16 – Zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, uwzględniające celowo i ekonomicznie uzasadnioną wartość nowych części imateriałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli zakład ubezpieczeń wykaże, że dokonana naprawa doprowadziła do wzrostu wartości pojazdu, w stosunku do jego wartości sprzed zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową, może on pomniejszyć wartość świadczenia o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.
 • Wytyczna 17 – Zakład ubezpieczeń, ustalając wartość świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, powinien uwzględniać wartość części zakwalifikowanych do wymiany, biorąc pod uwagę obowiązek przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.
 • Wytyczna 18 – Świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów ustalane metodą kosztorysową powinno być ustalone w oparciu o wartość dostępnych części.
 • Wytyczna 19 – Zakład ubezpieczeń nie powinien ograniczać uprawnionemu z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów możliwości naprawy pojazdu, gdy nie wystąpiła szkoda całkowita. Zakład ubezpieczeń powinien stosować identyczne kryteria ustalania wartości świadczenia niezależnie od faktu, czy wystąpiła szkoda całkowita, czy też częściowa.
 • Wytyczna 20 – Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego.
 • Wytyczna 21 – Zakład ubezpieczeń powinien, przy ustalaniu świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, uwzględniać utratę wartości handlowej pojazdu, w przypadkach, w których utrata taka nastąpiła.

Wytyczne mają na celu wskazanie oczekiwań nadzorczych dotyczących ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym ryzykiem związanym z tym obszarem. W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego, wynikające z przepisów prawa i opartego na nich orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, wysokie standardy obsługi osób zgłaszających roszczenia z ubezpieczeń komunikacyjnych nie tylko nie ograniczają rozwoju rynku ubezpieczeń, a wręcz zapewniają jego bezpieczne i stabilne funkcjonowanie. Z kolei nieprawidłowości w likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych mają istotny wpływ na postrzeganie całego rynku ubezpieczeń. W szczególności nie sposób nie zauważyć korelacji pomiędzy trudnościami w uzyskaniu świadczenia z ubezpieczenia komunikacyjnego a niechęcią do korzystania z ubezpieczeń w przyszłości.

Wytyczne te stanowią, więc swego rodzaju wskazówki dla zakładów ubezpieczeń, jak powinny postępować i jakimi wartościami się kierować dla dobra całego rynku ubezpieczeń. Nie stanowią natomiast bezpośrednich przepisów, które muszą być bezwzględnie zastosowane i przestrzegane.

Za nie zastosowanie się do opisanych wytycznych nie grożą również zakładom ubezpieczeń żadne bezpośrednie kary, chociaż nieprzestrzeganie wytycznych może doprowadzić do sytuacji, w której Komisja Nadzoru Finansowego będzie wszczynać postępowania wyjaśniające i w ten sposób nakładać kary na zakłady ubezpieczeń.

Całość dokumentu „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych” sporządzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego można znaleźć tutaj:

https://www.knf.gov.pl/Images/Wytyczne_dotyczace_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych_tcm75-38469.pdf

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Definicje, Inne, Modyfikacja wysokości świadczeń, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowwgo dotyczące likwidacji szkód z wypadków komunikacyjnych

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *