Archiwum kategorii: Definicje

Do jakiej kwoty odpowiada zakład ubezpieczeń?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dokładnie art. 13 ust. 2 – w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | Jeden komentarz

Czy pojazd nie będący w ruchu może być sprawcą wypadku ?

Zgodnie z definicją z art. 34 § 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Komisje lekarskie powoływane przez zakłady ubezpieczeń

W trakcie procesu likwidacji szkody zakłady ubezpieczeń często wysyłają wezwanie do osoby poszkodowanej, by stawiła się we wskazanym terminie na komisje lekarską celem oceny procentowego uszczerbku poniesionego przez nią w wyniku wypadku. Temat komisji lekarskich rodzi wiele pytań ze strony … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Dowody i dokumenty, Modyfikacja wysokości świadczeń, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | 13 komentarzy

Zadośćuczynienie dla członków najbliższej rodziny zmarłego w wypadku przed 3 sierpnia 2008 r.

W obecnym stanie prawnym nie budzi żadnych wątpliwości, że członkom najbliższej rodziny osoby zmarłej w wypadku komunikacyjnym należy się zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC. Podstawą takiej odpowiedzialności jest art. 446 § 4 kodeksu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 3 komentarze

Pojęcie związku przyczynowo – skutkowego w sprawach o odszkodowanie za szkodę wynikającą z wypadku drogowego

Związek przyczynowy jest najważniejszym elementem, który warunkuje powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej. Podstawą odpowiedzialności sprawcy wypadku nie jest wyłącznie wina lub szkoda wyrządzona osobie poszkodowanej. Jeżeli między winą sprawcy wypadku, a szkodą nie uda ustalić związku przyczynowego nie dojdzie do powstania odpowiedzialności … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Na czym polega odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wynikłe z wypadku drogowego?

Niniejszy artykuł ma na celu: wyjaśnienie jakie jest źródło odpowiedzialności za szkody ponoszonej przez zakład ubezpieczeń; przybliżenie jak szeroka jest odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez ubezpieczonego. Zgodnie z przepisem art. 805 § 2 k.c. zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 3 komentarze

Kiedy zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę wynikłą z wypadku drogowego

Co roku dochodzi do dziesiątek tysięcy wypadków drogowych i jeszcze większej ilości kolizji. Jednak w zdecydowanej większości ich sprawcy nie są narażeni na ponoszenie bezpośredniej odpowiedzialności cywilnej za powstałe w ten sposób szkody. Obowiązek ten spada bowiem na Zakład Ubezpieczeń, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | Jeden komentarz

Termin zawarcia i rozwiązania umowy ubezpieczenia OC z Zakładem Ubezpieczeń

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy do ubezpieczeń obowiązkowych. Wynika to wprost z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej u.o.u.o.). Skupiając się na potrzeby niniejszego … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowwgo dotyczące likwidacji szkód z wypadków komunikacyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego w czerwcu 2014 r. postanowiła zająć stanowisko w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych w wyniku nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru oraz sygnalizowanych przez inne instytucje rynku ubezpieczeń, w tym Rzecznika Ubezpieczonych. Nieprawidłowości te dotyczą w szczególności: … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Modyfikacja wysokości świadczeń, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w sprawie o wypadek drogowy za szkodę wynikającą z siły wyższej

Jak zostało opisane w artykule pt. Zasady odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego, a na podstawie umowy ubezpieczenia OC również ubezpieczyciela, jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Jest to odpowiedzialność, za sam skutek działania sprawcy niezależnie od wystąpienia winy po jego … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz