Archiwum kategorii: Inne

Wypadek cudzoziemca w Polsce

W swojej praktyce oraz częściej spotykam się z sytuacją, gdy osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym jest cudzoziemiec. W tej sytuacji powstaje wątpliwość, czy szkodę poniesioną przez cudzoziemca w Polsce należy likwidować w jego kraju ojczystym, czy można to zrobić na … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Inne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Czy od kapitalizacji renty przyznanej z OC sprawcy wypadku trzeba zapłacić podatek?

Wracając po raz kolejny do tematu kapitalizacji renty wyjaśnię pewną bardzo istotną kwestię, o którą pyta wielu klientów, a mianowicie: Czy od kwoty uzyskanej w wyniku kapitalizacji renty przyznanej z OC sprawcy wypadku trzeba zapłacić podatek ? Z treści art. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Inne, Modyfikacja wysokości świadczeń, Renta, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Do jakiej kwoty odpowiada zakład ubezpieczeń?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dokładnie art. 13 ust. 2 – w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | Jeden komentarz

Udział adwokata w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody spowodowane w wyniku wypadku drogowego

Do napisania tego artykułu skłoniły mnie liczne pytania klientów, na czym polega udział adwokata w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń za szkody spowodowane w wyniku wypadku drogowego. W celu udzielenia pełnej odpowiedzi na to pytanie dokładnie opisze … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Inne, Modyfikacja wysokości świadczeń, Postępowanie karne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Postępowanie Sądowe, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Pojęcie związku przyczynowo – skutkowego w sprawach o odszkodowanie za szkodę wynikającą z wypadku drogowego

Związek przyczynowy jest najważniejszym elementem, który warunkuje powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej. Podstawą odpowiedzialności sprawcy wypadku nie jest wyłącznie wina lub szkoda wyrządzona osobie poszkodowanej. Jeżeli między winą sprawcy wypadku, a szkodą nie uda ustalić związku przyczynowego nie dojdzie do powstania odpowiedzialności … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Termin zawarcia i rozwiązania umowy ubezpieczenia OC z Zakładem Ubezpieczeń

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy do ubezpieczeń obowiązkowych. Wynika to wprost z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej u.o.u.o.). Skupiając się na potrzeby niniejszego … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowwgo dotyczące likwidacji szkód z wypadków komunikacyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego w czerwcu 2014 r. postanowiła zająć stanowisko w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych w wyniku nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru oraz sygnalizowanych przez inne instytucje rynku ubezpieczeń, w tym Rzecznika Ubezpieczonych. Nieprawidłowości te dotyczą w szczególności: … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Modyfikacja wysokości świadczeń, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w sprawie o wypadek drogowy za szkodę wynikającą z siły wyższej

Jak zostało opisane w artykule pt. Zasady odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego, a na podstawie umowy ubezpieczenia OC również ubezpieczyciela, jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Jest to odpowiedzialność, za sam skutek działania sprawcy niezależnie od wystąpienia winy po jego … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – O.W.U.

Mnogość rodzajów ubezpieczenia, a przy tym ilość osób korzystających z polis ubezpieczeniowych wymuszają pewną standaryzację warunków ubezpieczenia. Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W Polsce z roku na rok przybywa samochodów osobowych, ale także innych pojazdów … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Odszkodowanie, Renta, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | Jeden komentarz

Umowa ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego

W tym artykule krótko wyjaśnię jakie są najważniejsze cechy umowy ubezpieczenia OC regulowanej przez ustawę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego, zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jest … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Odszkodowanie, Odszkodowanie za pojazd, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz